Styrende organer

Larvikbanken er en av de få gjenværende selvstendige banker i Vestfold. Alle avgjørelser som vedrører drift tas lokalt av bankens generalforsamling og styre. Generalforsamlingen og styret består utelukkende av personer som har tilhold eller virke i Larvik kommune. Bankens øverste organ er generalforsamlingen som bl.a. godkjennner bankens regnskap, godkjenner vedtektsendringer, velger kontrollkomite, revisor, styre o.l. Årlig velges det medlemmer til bankens generalforsamling blant bankens innskytere (kunder) og ansatte etter bestemte regler. I tillegg er kommunens ordfører representert. Bankens styre har mer løpende kontroll med bankens daglige drift, og er blant annet engasjert i regnskapsoppfølging, lånesaker, prinsipielle avgjørelse o.l. Medlemmer til styret velges av generalforsamlingen etter forslag fra egen valgkomité. Pr. dato har bankens generalforsamling og styre følgende sammensetning:

Generalforsamling

Larvikbankens generalforsamling består av:

Innskytervalgte                  Kommunevalgte         Ansatte
Bjørn Walle (leder)                  Ordfører Erik Bringedal        Dina Beate Støen Ringdal
Tonje Tanum      Mette Rognlien
Inger Marie Otterdal          Merethe Lomme
Bjørn Sandmæl          Ole Kristian Larsen
Cathrine Bengtson          Tom Melby Abrahamsen
Asle Frantsvåg Granerud
Inger Margrethe Hjortland
Ida Helene R. Johansen
Karolina Maria Smreczak    
Olav Rønneberg    
Berit Heide    
Sigmund G. Foldvik
   
Søren Oscar Hellenes
Lars Ueland Kobro    
Hilde Sannerholt    
Jørgen Lysnes    
     
Varamedlemmer             Varamedlemmer            Varamedlemmer
Silje Marie Ljosland Norris
            Varaordfører Rune Høiseth             Kari Bakke Nyquist
Øyvind Holm Olsen
 
Camilla Haugene
Brit A. Stensgaard
Birgitte Gulla Løken
   

Styre

Larvikbankens styre består av:

Are Stokstad, leder
Roy-Thomas Johannessen, nestleder
Merethe Lindhjem
Camilla Anvik

Morten Bryne, ansattes representant
Kamilla Strand, ansattes observatør

Tanja Klæbo Schumacher, varamedlem
Øistein Næss, varamedlem

Kamilla Strand, ansattes vararepresentant
Anita Ekeberg Gibbons, ansattes varaobservatør